دفتر تلفن

دفتر تلفن

 

 

 

 

       شماره تماس های مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری       

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

پست سازمانی

رضا دهقانی

33393499

مدیر

محمد حسن پور

33393492

معاون

حسین دستوری

33393499

مسئول امور دفتری

صادق دلیر باقری نیا

33393495

رئیس اداره برنامه و بودجه

مهرداد مطلق العنان

33393493

کارشناس مسئول تشکیلات و روشها

نادر رضوان دوست

33393497

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

راضیه عمیدی

33393494

کارشناس طبقه بندی مشاغل

مهدی شریفی

33393488

کارشناس برنامه و بودجه

سیاوش بخششی سعدآباد

33393496

 کارشناس مسئول برنامه و بودجه

احمد یوسفی

33393488

کارشناس برنامه ریزی و آمار

نادر جباری

33393496

کارشناس مسئول برنامه ریزی و آمار

سجاد موحد

33393489

متصدی خدمات