دبیر خانه کمیته هماهنگی طرح و برنامه دانشگاههای غرب و شمالغرب کشور