اهداف و شرح وظایف

شرح وظایف :

-      انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

-      برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.

-      همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .

-      جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

-      تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

-      نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .

-      دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.

-      ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

-      نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.

-      بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.

-      بررسی و مبادله موافقتنامه­های مربوط به فعالیت­های عمرانی با معاونت­برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

-      مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

-      انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.

-   مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

-   تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

-   مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.

-   بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

-      انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.

-      مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

-      تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

-   تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح ومنطقی در مدیریت دانشگاه .

-      شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

-     برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

-         برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.

-     انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .

-     انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .

-     برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .

-         پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

-         برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

-      ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.