مشخصات کارکنان

مشخصات کارکنان مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی داخلی تصویر
1 مهرداد خان ماکو مدیر فوق لیسانس - اقتصاد انرژی  3499
2 رضا دهقانی معاون فوق لیسانس - مدیریت اجرائی 3492  
3  بهرنگ نجاتی  کارشناس مسئول برنامه و بودجه  فوق لیسانس - مدیریت اجرایی  3498  
4  صادق دلیرباقری نیا کارشناس مسئول برنامه وبودجه  فوق لیسانس - مدیریت دولتی - گرایش مدیریت نیروی انسانی  3488  
5 محمدرضا همدانلو کارشناس مسئول برنامه و بودجه لیسانس - حسابداری  3495  
6 کامران خان ماکو رئیس گروه آموزش، تحول اداری و بهره وری  فوق لیسانس - مدیریت مالی و مدیریت اجرائی  3496  
7 نادر رضوان دوست  کارشناس مسئول آموزش کارکنان  فوق لیسانس - مدیریت دولتی - گرایش مدیریت نیروی انسانی 3497   
8 محمد حسن پور رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل  فوق لیسانس - مدیریت دولتی  3493   
9 مهدی شریفی کارشناس برنامه و بودجه لیسانس - حسابداری 3488  
10 راضیه عمیدی کارشناس طبقه بندی مشاغل لیسانس - روابط عمومی 3494  
11 حسین دستوری  مسئول دفتر  دیپلم 3499