مشخصات کارکنان

    مشخصات کارکنان مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری    
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی

داخلی

تصویر

1

رضا دهقانی

مدیر

فوق لیسانس - مدیریت اجرایی

3499

2

محمد حسن پور

معاون

فوق لیسانس - مدیریت دولتی

3492

3

 صادق دلیرباقری نیا

 رئیس اداره برنامه وبودجه

 فوق لیسانس - مدیریت دولتی - گرایش مدیریت نیروی انسانی

 3495

4

 نادر رضوان دوست

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

فوق لیسانس - مدیریت دولتی - گرایش مدیریت نیروی انسانی

3497

 

5

مهرداد مطلق العنان

کارشناس مسئول تشکیلات و روشها

فوق لیسانس - مدیریت دولتی - گرایش تشکیلات وروشها

 3493

6

مهدی شریفی

کارشناس برنامه و بودجه

فوق لیسانس - حسابداری

 3488

 

7

راضیه عمیدی

کارشناس طبقه بندی مشاغل

 فوق لیسانس - مدیریت دولتی

3494

 

8 احمد یوسفی کارشناس لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات  3488  
9 سیاوش بخششی سعدآباد کارشناس   3496  

10

حسین دستوری

مسئول دفتر

دیپلم

3499

11

سجاد موحد

مسئول خدمات

زیر دیپلم

3489