معرفی

مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری:

این مدیریت یکی از واحدهای تابعه معاونت اداری و مالی دانشگاه است که براساس تشکیلات مصوب سال 71 از حوزه ریاست دانشگاه منفک و به معاونت اداری و مالی دانشگاه پیوسته است .

مدیریت، دارای 3 اداره با عناوین زیر می باشد :

1- اداره برنامه و بودجه    
2- اداره تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
3- اداره آموزش، تحول اداری و بهره وری 

از مجموع 17 پست سازمانی مصوب این مدیریت 10 پست دارای شاغل و 7 پست باقیمانده بلاتصدی می باشد که تعداد 1 نفر از کارکنان تبدیل وضعیت یافته بصورت قرارداد انجام کار معین و یک نفر بصورت قرارداد شرکتی نیز مشغول فعالیت می باشند .