نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

پست سازمانی

مهرداد خان ماکو

33393499

مدیر

رضا دهقانی

33393492

معاون

محمد حسن پور

33393493

رئیس اداره تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

کامران خان ماکو

33393496

رئیس اداره آموزش ، تحول اداری و بهره وری

صادق دلیر باقری نیا

33393488

کارشناس مسئول برنامه وبودجه

محمدرضا همدانلو

33393495

کارشناس مسئول برنامه وبودجه

نادر رضوان دوست

33393497

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

بهرنگ نجاتی

33393498

کارشناس مسئول برنامه و بودجه

راضیه عمیدی

33393494

کارشناس طبقه بندی مشاغل

مهدی شریفی

33393488

کارشناس برنامه وبودجه

حسین دستوری

33393499

مسئول امور دفتری

سجاد موحد

33393489

متصدی خدمات