نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

پست سازمانی

مهرداد خان ماکو

33393499

مدیر

رضا دهقانی

33393492

معاون

فروزان پرچمی

33393493

رئیس اداره تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

کامران خان ماکو

33393496

رئیس اداره آموزش ، تحول اداری و بهره وری

صادق دلیر باقری نیا

33393488

کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل

محمدرضا همدانلو

33393495

کارشناس مسئول تحول اداری و بهره وری

نادر رضوان دوست

33393497

کارشناس مسئول آموزش کارکنان

بهرنگ نجاتی

33393498

کارشناس مسئول برنامه و بودجه

راضیه عمیدی

33393494

کارشناس طبقه بندی مشاغل

مهدی شریفی

33393488

کارشناس برنامه وبودجه

حسین دستوری

33393499

مسئول امور دفتری

سجاد موحد

33393489

متصدی خدمات